+ Funkčné s Microsoft Internet Explorer!

Kompletný technologický postup montáže gabiónovej konštrukcie BLOCK-SK® vám pošleme poštou. Nájdete v ňom nasledujúce kapitoly:
KVALITATÍVNE ZNAKY
Materiál pre gabiónovú konštrukciu BLOCK-SK®, ktorý dodáva firma Compag SK s.r.o. Bratislava sa vyznačuje nasledovnými kvalitatívnymi znakmi :
Siete pre konštrukciu BLOCK-SK®
Priemer drôtu (3,00 - 3,50+/_0,8 mm) 4,00+/_0,1mm
Medza pevnosti Ra min. 350 MPa
Pozinkovanie DIN 1548 min. 280 g/m2
Korozívna odolnosť DIN 50 021 min. 500 hod.
Spojovací materiál
Priemer drôtu min. 3,50 - 4,00 mm
Pozinkovanie min. 280 g/m2
Priľnavosť Zn DIN 51 215 (STN 42 0420) vyhovuje
Pozn.: Biela korózia, ktorá sa prípadne objaví na sieťach a spojovacom materiále nie je na závadu, avšak treba zabrániť jej prílišnej tvorbe vhodnou prepravou a uložením .

Hnedá korózia u sietí v okolí bodového zvaru nie je na závadu, jedná sa o sprievodný jav odbúrania prebytočného kovu po zváraní drôtov. Korózia po istom čase ustúpi a Zn prevezme ochrannú funkciu. V štátnych skúšobniach bolo konštatované „... zvary nehrdzavejú...„

V prípadoch ojedinelého výskytu nedostatočnej zvariteľnosti drôtov, sa jedná o zlyhanie ľudského subjektu v procese výroby a kontroly. Je potrebné sa spojiť s predajcom a riešiť tento nedostatok v súlade so „Všeobecnými dodacími podmienkami“

DOPRAVA NA STAVENISKO

PRÍPRAVNÉ PRÁCE

MATERIÁL, STROJE, NÁRADIE POTREBNÉ PRI REALIZÁCII

SPÔSOB SPÁJANIA SIETÍ

Samostatné siete, ktoré sú dopravené priamo na miesto realizácie sa postupne spájajú (skrutkujú) do celkov (blokov, košov, matracov) pomocou špirál na upravenú základovú škáru na základe kladačského plánu. (V prípade, že projektová dokumentácia neobsahuje kladačský plán, dodávateľ konštrukcie BLOCK-SK® je schopný tento na požiadanie dodať).

V konštrukcii BLOCK-SK® sa spájajú jednotlivé bloky – koše (matrace) bez použitia dvojitých stien medzi blokmi. Tým sa ušetrí veľa sietí a spojovacích prvkov, pričom úspora neovplyvní statické pôsobenie objektu a jeho monolitický charakter, práve naopak sa zvýši vzájomná previazanosť jednotlivých prvkov konštrukcie. Objekt sa chová ako monolitický pružný s prednosťami tuhej i gabiónovej konštrukcie s vysokou estetickou úrovňou po kvalitnom naplnení.

Ak je gabiónová stavebná konštrukcia BLOCK-SK® požitá v kontakte s prúdiacou vodou (vodný tok) je vhodné aby boli drôty na návodnej strane uložené v smere prúdenia (viď. obrázok) To znamená, že sieť na návodnej strane sa bude klásť tak, aby horné drôty boli v smere prúdenia a drôty pri výplni koša boli naprieč prúdeniu vody.
Spravidla sa najskôr začínajú spájať spodné siete so zvislými bočnými sieťami, potom sa pripevnia čelné siete prvkov, nakoniec vrchná sieť (ktorá tvorí vlastne spodnú sieť horného radu) so zvislými sieťami, kde sa vykonáva spojenie súčasne. Takto sa jednou špirálou môžu spájať, resp. napájať viaceré siete (dve, tri, štyri).
Vzhľadom k tomu, že spojovacie prvky (špirály) sú dodávané v jednotných dĺžkach 150 cm (stúpanie 10 cm) a 100 cm (stúpanie 5 cm), je nutné pri sieťach, ktorých niektorý z rozmerov je menší, špirály deliť na potrebnú dĺžku. Časti rozdelených špirál sa použijú napríklad pri menších prvkoch.
V prípade, ak jeden z rozmerov siete je väčší ako 150 cm, je nutné špirály osadzovať (nakrúcať z obidvoch strán, t.j. pri sieťach o rozmeroch nad 150 cm (150, 200, 250, 300) sú použité na jeden spoj dve špirály resp. jedna celá a príslušná časť delenej špirály.
Pri montáži je potrebné zásadne dodržiavať pokyny projektanta, dbať na zvláštnosti konštrukcie BLOCK-SK® a možnosti jej vnútornej a vlastnej konštrukčnej odolnosti.

UMIESTNENIE DIŠTANČNÝCH SPÔN

Dištančné spony sú dodávané do konštrukcie BLOCK-SK® v dĺžkach 50 a 100 cm. Slúžia na zabezpečenie tvarovej stability blokov najmä počas plnenia. Odporúčané rozmiestnenie spôn pokiaľ projekt (z dôvodu odolnosti voči roztrhnutiu drieku objektu alebo inému dôvodu) nestanovuje inak je nasledovné:

- rohové spony sa umiestňujú v 1/2 výšky prvku a na tretie až štvrté oko od rohu prvku v smere pozdĺžnom a priečnom. V pohľadovej stene je možné použiť dvojnásobné množstvo spôn pre lepšiu tvarovú stabilitu. V takomto prípade sa rohové spony umiestňujú v 1/3 a 2/3 výšky prvku. (Spony sú na takúto možnosť štandartne dodávané pri konštrukčnej výške bloku 100 cm)

- stredové spony sa umiestňujú v 1/3 a 2/3 výšky bloku (pri výške bloku 50 cm v 1/2 výšky) a cca. na každé štvrté až šieste oko siete od miesta pripnutia rohových spôn súmerne v priečnom smere (hĺbka bloku), t.j. pri hĺbke 150 - 200 cm sa použijú v jednom rade , pri hĺbke 250 cm v dvoch až troch radoch (štandartne sa dodávajú na dva rady), pri hĺbke 300 cm v troch až piatich radoch (štandartne sa dodávajú na tri rady).
V prípade použitia priečnej siete vo vnútri bloku (koša, matraca) nahrádza táto sieť spony.
Pozn.: Pri hĺbke bloku 50 – 100 cm sa použijú spony 50 cm resp. 100 cm v pozdĺžnom smere (štandartne sa dodávajú spony 50 cm).
- spony je nutné umiestniť krížom cez zvar a koniec spony ohnúť, aby sa spona pri plnení prvku nemohla vyháčkovať, čím by stratila svoju vystužovaciu funkciu

VYTVÁRANIE OBLÚKOV

Gabiónová stavebná konštrukcia BLOCK-SK® umožňuje svojou voľnosťou spojov vytvárať plynulé oblúky prijateľného polomeru. Pokiaľ sú projektom predpísané ostrejšie zmeny smeru objektu je možné zvoliť niektorý z variantov.

otvorený oblúk (dve pozdĺžne časti objektu sú spojené na čele múru a otvárajú sa v tomto prípade zdvojenou stenou)

zatvorený oblúk (dve pozdĺžne časti objektu sa navzájom do seba zasúvajú v predpísanom uhle s vzájomným spojením zadných stien)

segmentovaný oblúk (pre potreby vytvorenie stupňovitého oblúku je v súlade s projektom dodávaný súbor sietí potrebných na vytvorenie segmentov

POMÔCKY PRI PLNENÍ PRVKOV

PLNENIE PRVKOV KONŠTRUKCIE

REALIZÁCIA SPÄTNÉHO ZÁSYPU ZA INŽ. OBJEKTOM

KONTROLNÉ SKÚŠKY SPÁJANIA A PLNENIA KONŠTRUKCIE

ZARIADENIA PROTI VYPADÁVANIU VÝPLNE

ZAZELENANIE INŽINIERSKYCH OBJEKTOV

PREDPOKLADANÉ ČASY SPÁJANIA A PLNENIA KONŠTRUKCIE

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

MATRACE BLOCK - SK®

Postup vytvárania matracov pre spevnenie podložia gabiónových objektov alebo pre spevnenie brehov vodných nádrží prípadne korytové úpravy riek a bystrín je obdobný pričom návodná sieť tvorí lícnu stranu z pohľadu vytvárania bunkovej štruktúry.
Odlišnosti:
  • vzhľadom na predpoklad celkového zahĺbenia matraca do okolitého terénu nie je potrebné používať pomocné vystužovacie spony pokiaľ realizačný projekt nestanovuje inak.
  • sieť na návodnej strane (sieť v priamom dotyku s vodou a prípadným abrazívnym opotrebením) môže byť použitá z drôtu väčšieho priemeru. V zásade sa používa materiál z drôtu priemeru 3 mm s krycím sitom 4 mm.
  • na spájanie sa používajú špirály priemeru 4 mm dĺžky 1500 mm so stúpaním 100 mm a dĺžky 1000 mm so stúpaním sktrutkovice 50 mm. Voľba stúpania záleží od hrúbky matracovej úpravy. Pre zvislé spojenie sietí sa využívajú špirály so stúpaním 50 mm.
  • siete možno spájať i bez použitia špirál. V prípade dohody s projektantom a realizátorom sú už priamo pri príprave sietí pre danú matracovú úpravu pripravené siete takým spôsobom aby presahmi drôtov bolo možné priamo zohnutím drôtu pospájať navzájom jednotlivé susediace siete k tomu účelu dodaným prípravkom (zdarma). Jedná sa o spôsob spojenia veľmi vhodný pri spájaní stien pod 300 mm.
Upozornenie: Dodávateľ si vyhradzuje právo pre zmeny v prípade upresnení a zapra-covania poznatkov zo stavieb a poznatkov zo spolupráce s odborníkmi rôznych profesii do tohto dokumentu. Taktiež sú do jednotlivých vydaní zapracovávané poznatky z vlastného alebo aplikovaného výskumu. Jednotlivé vydania sa môžu od seba líšiť, preto je nevyhnutné používať technologický postup dodaný s aktuálnou dodávkou materiálu BLOCK-SK® a využívať zaškoľovanie pracovníkov realizátora a projekcii. Tento techno-logický postup nenahrádza realizačný projekt konkrétneho objektu